0:00 / 0:00

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verhuur- en verkoophandelingen, ongeacht alle andere mogelijke voorwaarden of gewoontes van de klant. Tegenstrijdige clausules zijn uitsluitend geldig indien ze door LITES getekend zijn.

Verhuur van materiaal en verkoop van goederen
De klant is verantwoordelijk voor de toepasbaarheid en de verenigbaarheid van het materiaal of de goederen met zijn doel. Door het in ontvangst nemen van het materiaal of de goederen aanvaard de klant de offerte alsook deze algemene en eventuele specifieke voorwaarden. De klant erkent het materiaal of de goederen volgens de offerte volledig en in perfect werkende staat ontvangen te hebben. Alle leverdata zijn approximatief. LITES is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of niet leveren van materiaal of goederen ongeacht de oorzaak. Het materiaal zou vervangen kunnen worden binnen een redelijke termijn – of er kan ( bij verhuur) een kredietnota opgemaakt worden pro rata voor de gemaakte factuur voor de betrokkene overeenkomst
Bestellingen of aanpassingen van bestellingen geplaatst en klaargezet buiten de kantooruren maandag tot vrijdag 8u30-18u zouden aanvaard kunnen worden indien het mogelijk is en mits een budgettair toeslag afhankelijk van de nodige tijd en inspanning, met een minimum van 50€.
Alle kost en risico van elke transport is ten laste van de klant.

Verhuur
De huur is verschuldigd voor de periode vanaf de dag waarop het materiaal vertrek van LITES tot het volledig en in functionerende staat aldaar terugbezorgd is. Het materiaal moet in dezelfde staat terugbezorgd worden als het bij LITES vertrokken is. Elke verlies, schade of defect moet meteen gesignaleerd worden.
De klant moet het materiaal controleren voor gebruik. De configuratie en set up is verantwoordelijkheid van de klant. Indien de klant geassisteerd wordt van LITES tijdens het testen of gebruik van het materiaal blijft de klant allen verantwoordelijk hiervoor. LITES is niet verantwoordelijk voor gegeven advies of aanbevelingen tenzij schriftelijk door LITES bevestigd.
De klant moet ervoor zorgen dat het materiaal correct bediend wordt volgens alle handleidingen en enkel door gekwalificeerd personeel. De klant is ten aller tijden verantwoordelijk voor zijn medewerkers, aangestelde en aanwezigen in de nabijheid van het materiaal. Chauffeurs moeten minimum sedert 3 jaar in bezit zijn van de nodige rijbewijs.
Bij de bestelling zal de opdrachtgever alle info verschaffen aan LITES mbt de periode van gebruik, voorbereiding, stand-by en transporttijden. De klant is verplicht elke wijziging binnen deze gebruiksperiode te melden aan LITES. Verlengingen zijn onderworden aan budgettaire aanpassingen. In geval van beschadiging of verlies van materiaal wordt de verhuurperiode verlengd tot het materiaal hersteld of vervangen is door gelijkaardig materiaal. De bijkomende huur mag hierbij maximum tien keer de week huur prijs zijn voor dit materiaal.
De bijkomende huur mag hierbij maximum tien keer de week huur prijs zijn voor dit materiaal. Annuleren van bevestigd huur kan uitsluitend gebeuren wanneer LITES nog geen enkel inspanning gedaan heeft voor de betrokken bestelling noch financieel noch organisatorisch, en dit met een minimum van 7 dagen voor de voorziene afhaling of test. Na het verstreken van deze periode wordt de bestelling volledig gefactureerd.
In geval van technisch defect of mankement van het materiaal tijdens de verhuurperiode (zonder direct of indirecte fout veroorzaakt door de klant) zou LITES het defecte materiaal kunnen herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn indien het materiaal terugbezorgd is aan LITES met alle kosten en risico’s voor de klant. De huur wordt niet aangepast te gevolge van defect materiaal.
Het is de huurder verboden om eender welke herstelling uit te voeren of wijziging of aan het materieel alsook in de service menu’s van elektronisch materiaal aan te brengen. Bij gebrek kan de klant verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel slecht functioneren,rechtstrekse of indirecte schade veroorzaakt tijdens en ook na afloop van de huurperiode.
De huurder zal ten aller tijden zorg dragen voor het materieel en ervoor zorgen dat het veilig opgeborgen en beschermd is tegen alle mogelijke gevaren en risico’s.
LITES kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies, schade, kosten, verloren productietijd, reshoot, postproductie kost of eender welke andere kost van de klant of derden gerelateerd aan de verhuur overeenkomst, ongeacht hoe veroorzaakt door LITES ( fouten, defect materiaal, nalatigheid..)
Alle aanspraken van derden in verband met eventuele auteursrechten, van eender welke aard, zijn ten laste van de opdrachtgever.

Erkenning
Wanneer een project door de klant gerealiseerd is met behulp van materiaal van LITES ( geheel of gedeeltelijk ) geeft de klant erkenning aan LITES en mag LITES zonder enig verwittiging beeldmateriaal, affiches en merken gebruiken voor reclamedoeleinden.

Verkoop van goederen
Alle verkochte goederen blijven eigendom van LITES tot volledige betaling van de verschuldigde sommen. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor alle risico’s met betrekking tot de koopwaar vanaf het ogenblik van levering. LITES is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de goederen. Eventuele waarborg door de producent gegeven kan overgeheveld worden aan de klant. Annuleren van koop is niet mogelijk.

Betaling
Betaling van huur en koop moet gebeuren voor afhaling van het materiaal of indien test bij LITES: voor de aanvang hiervan tenzij anders schriftelijk werd overeengekomen. Bij nalatigheid van betaling op de vervaldag, zal het totaal gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10% als forfaitaire en onherleidbare schadeloosstelling, die minimum 50,00 € bedraagt en zal een nalatigheidintrest van 1% per maand aangerekend worden. Bovendien heeft LITES in dat geval alle recht om de lopende en alle andere contracten met de klant te annuleren. In geval van wanbetalingen mogen ook alle eventueel toegekende kortingen, betalingsfaciliteiten en diverse commerciële tegemoetkomingen met terugwerkende kracht geannuleerd worden.
De betaling aan LITES hangt in geen geval af van betalingen aan de klant van derden.
LITES mag naar eigen inzicht kortingen en verlengde betalingstermijnen toekennen, weigeren en intrekken zonder enige reden. Belgisch BTW 21% is verschuldigd op alle facturen .Indien alle voorwaarden voldaan zijn en de klant een Europees BTW nummer geldig voor intracommunautaire handelingen heeft kan de BTW verschuldigd zijn in het land van herkomst volgens de Europese BTW wetboek art. 21§2. De klant is verantwoordelijk voor de contextuele geldigheid van zijn BTW nummer. Indien het geleverde BTW nummer niet aanvaard wordt door de Belgische overheidsadministratie mag de opgestelde factuur zonder verwittiging met terugwerkende kracht verhoogd worden met 21%.

Verzekering
Schade aan het materiaal in België is verzekerd door LITES tenzij anders schriftelijk vermeld door LITES en voor zover en in de mate waarin onze verzekering aanspreekbaar en dekkend is. Hierbij is er een vrijstelling (exBTW)ten laste van de klant, per schadegeval:

 • vrachtwagens boven de 3.5 ton : 3.500 €
 • lichte vrachtwagens en bestelwagens van max. 3,5t : 2.500 €
 • camera, lichtmateriaal en aanverwanten :
  *bij schade : 10% van de schade met een min. van 3.500€,
  *bij diefstal : 20% van de schade ( nieuwwaarde ) met een min. van 3.500€
 • B.A. ( burgerlijke aansprakelijkheid, voor chauffeurs ) : 2.500 €

Diefstal is enkel gedekt indien materiaal opgeborgen stond in een veilig afgesloten en bewaakte plaats en wanneer er sporen van inbraak vastgesteld zijn met opmaak van een PV.
De Burgerlijke Aansprakelijkheid van zijn medewerkers, technici en derden ( inclusief LITES medewerkers) ten opzichte van het gehuurde materiaal is volledig verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
Niet verzekerd: Glasbreuk, Verlies van materiaal, diefstal uit / schade aan een onbeheerd geparkeerd voertuig of diefstal van een onbeheerd geparkeerd voertuig, abnormaal, onvakkundig of gevaarlijk gebruik, kwaad opzet, schade aan het materiaal opgelopen tijdens transport met een door de klant of door LITES voorzien transporteur, schade veroorzaakt door het materiaal aan de klant of aan derden.

De opdrachtgever is verplicht een verzekering aan te gaan :

 • voor schade door het materiaal aan derden
 • all risk’ materiaal verzekering voor het gehuurde materiaal bij gebruik buiten België
 • voor Burgerlijke Aansprakelijkheid van medewerkers, technichi en derden tov de gehuurde materialen.

LITES is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van materiaal van derden in bewaring gegeven bij LITES of ondergebracht in voertuigen van LITES.

Algemeen
Alle betwistingen moeten binnen de 8 dagen toekomen. Iedere klacht na de genoemde termijn is ongeldig.
Alle betwistingen betreffende overeenkomsten met LITES NV vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.